Gebiedsproces Schoonebeek

Onder leiding van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de NAM zijn er na de zomervakantie twee bijeenkomsten geweest om te kijken hoe een vervolg te geven aan fase 1 van de Ontzorgtafel. Het bestuur van DBS heeft onderstaande verklaring gegeven aan  EZK en NAM:

In de laatste bijeenkomst van de Ontzorgtafel in oktober heeft DBS aangegeven zich intern te beraden over de tweede fase van de Ontzorgtafel (november t/m maart/april 2024) en hierover uitsluitsel te geven. Onlangs hebben we een extra vergadering gehouden om met elkaar van gedachten te wisselen over de rol van Dorpsbelangen in dit proces. Bespreekpunten waren de twee uitgangspunten/doelstellingen:

  1. Uitvoering geven aan afspraken, met als hoofddoel de oprichting van een klankbordgroep/formeel overlegorgaan voordat de NAM de oliewinning weer opstart door in werkgroepen de relevante toezeggingen uit het Toezeggingendocument nader uit te werken
  2. Informatiedeling: NAM en inwoners/belanghebbenden continu in gesprek door middel van standaardagenda-onderwerp ‘Actualiteiten’.

In de notulen staat vermeld dat ‘deelname betekent meewerken aan de doelstelling van fase 2’.

Het bestuur (met uitzondering van één persoon) geeft aan dat de inwoners in deze fase niet aan zet moeten zijn om toe te zien op monitoren, afspraken, communicatie etc. Dat is een taak van de overheid, NAM en andere uitvoeringsinstanties. Netjes hun werk op verantwoorde wijze uitvoeren en communiceren  zoals een goed uitvoerder betaamt. De deelnemers aan de Ontzorgtafel moeten niet in een positie geplaatst worden dat zij ‘medeverantwoordelijk’ zijn voor het uitvoeringstraject van de NAM door deel te nemen aan diverse werkgroepen.

Wij vinden het ongewenst dat er een overlegorgaan met statuten (dus een rechtsvorm) moet komen. Als DBS kunnen we daarin niet participeren in verband met dubbele petten. We dienen een onafhankelijke rol te vervullen voor alle inwoners. Als onze burgers de rechtsvorm willen aanspreken moet DBS voor hun belangen op kunnen komen door hierover met derden in contact te treden. Dit kan niet als je onderdeel bent van het geheel.

We zijn dan ook tot de conclusie gekomen dat bestuursleden van Dorpsbelangen Schoonebeek niet zullen deelnemen aan de sessies van de tweede fase Ontzorgtafel. Eén bestuurslid heeft aangegeven op persoonlijke titel aanwezig te zijn bij de bijeenkomsten.

Dit standpunt geldt alleen voor de Ontzorgtafel fase 2, niet voor het overleg over het toekomstige Bijdragenspoor (indien de staatssecretaris tot een positief besluit komt).

Jos van Hees

Voorzitter Dorpsbelangen Schoonebeek