Waterinjectie in de omgeving van Schoonebeek

Wat betekent dit voor Schoonebeek, Dalen en Oosterhesselen?

Vanaf 2005 hebben we onderzoek gedaan naar de mogelijke herontwikkeling van het Schoonebeek-olieveld waarbij met nieuwe technieken alsnog een deel van de resterende olie gewonnen kon worden. Door met hoge temperatuur stoom te injecteren, wordt de stroperigheid van de olie verlaagd en daarmee kan de olie naar de winningsput stromen. Dit heeft geleid tot de herstart van de oliewinning in 2011. We verwachten nog tot 2050 olie uit het veld te kunnen produceren.

PRODUCTIEWATER
Sinds 2011 wordt het productiewater dat bij de productie van de olie mee naar boven komt, vanuit Schoonebeek per ondergrondse leiding naar Twente vervoerd om daar in lege gasvelden te injecteren.
Dit bleek de minst milieubelastende manier te zijn om het productiewater te verwerken. Onderdeel van de huidige waterinjectievergunning is een verplichting om iedere zes jaar opnieuw na te gaan of injectie van water in lege gasvelden nog steeds de meest effectieve wijze is om het mee geproduceerde productiewater te verwerken. Deze herafweging heeft in 2016 plaatsgevonden aan de hand van de technische en wetenschappelijke informatie die op dat moment beschikbaar was. Het komende jaar (2021) vindt opnieuw een herafweging plaats.

MILIEUEFFECTRAPPORTAGE
Royal HaskoningDHV heeft deze herafweging destijds uitgevoerd. Er is gebleken dat de alternatieven voor waterinjectie tot meer belasting voor het milieu en hogere kosten leiden. Er is opnieuw gekeken naar waterinjectie, maar ook naar waterzuivering, het indikken van de waterstroom, het biologisch zuiveren en het afvoeren van productiewater naar zee. Door het hoge zoutgehalte en andere stoffen die in het productiewater zitten, kan het productiewater ook al is het gezuiverd niet worden geloosd op het oppervlaktewater.

De herafweging die Royal HaskoningDHV heeft gedaan, is beoordeeld door de commissie voor de MilieuEffectRapportage, Deltares en de TU Delft. Deze bureaus hebben bevestigd dat waterinjectie de minst milieubelastende optie is om productiewater dat bij de oliewinning vrijkomt te injecteren in lege gasvelden. Het toenmalige ministerie van Economische zaken heeft het advies om door te gaan met waterinjectie overgenomen.

WAT ZIJN ONZE VOORNEMENS
Om de capaciteit van oliewinning op het gewenste niveau te krijgen, zijn aanvullende waterinjectielocaties nodig. Hiervoor is het oog gevallen op de gaswinlocatie Oosterhesselen-2 en voormalige gaswinlocatie Dalen-2. Deze locaties kunnen eenvoudig omgebouwd worden tot waterinjectielocaties. Ook kijken we naar de mogelijkheid van waterinjectie bij de bestaande gaswin- en waterinjectielocatie Schoonebeek-313 als het laatste restje aardgas gewonnen is of eerder indien nodig. Om dit mogelijk te maken moeten de locaties met elkaar verbonden worden. Hierbij kunnen we gedeeltelijk gebruikmaken van de reeds bestaande ondergrondse leidinginfrastructuur, maar we onderzoeken nog hoe we locatie Oosterhesselen-2 aan de Boksloot/Noorddijk in Oosterhesselen, locatie Dalen-2 aan de Broekkampsdijk in Dalen en Schoonebeek-313 in Schoonebeek onderling met elkaar kunnen verbinden.

OMGEVINGSAPP
In de loop van dit jaar lanceren we een omgevingsapp die iedereen kan downloaden op de mobiele telefoon. Dat doen we om snel informatie met u te kunnen delen over onze plannen, maar ook om te horen wat er bij u leeft en om vragen te beantwoorden. Tevens zullen we op onze internetwebsite informatie delen.

Op https://www.nam.nl/technieken-innovatie/waterinjectie-in-twentedrenthe/waterinjectie-dichterbijschoonebeek.html en op de webpagina: www.nam.nl/waterinjectie.html vindt u meer informatie over ons voornemen om tot waterinjectie te komen in de omgeving van Schoonebeek.