Energienota ‘Emmen geeft Energie’ verlengd tot 2023

‘Emmen geeft Energie’ gaat verder. De in 2017 vastgestelde energienota van de gemeente Emmen wordt verlengd tot 2023. Dit stelt het college van burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad. De gemeente Emmen heeft de afgelopen jaren een goede koers gevolgd op het gebied van de energietransitie. Er is veel gebeurd en de ambitie staat als een paal boven water. Met de energienota richt Emmen zich op vier thema’s, passend bij de lokale opgaven en het energieprofiel van de gemeente: hernieuwbare energieproductie, naar een CO2-arme industrie en bedrijvigheid, naar een CO2-neutrale gebouwde omgeving en participatie, communicatie, innovatie, kennis en onderwijs. Volgende maand besluit de gemeenteraad over vaststelling van de energienota.

In de ‘verlengde’ energienota staat wat de gemeente Emmen de afgelopen jaren heeft gedaan op het gebied van de energietransitie, binnen welke context dit gebeurt, met wie de gemeente hierin samenwerkt, wat de opgave is voor de komende jaren en hoe dit wordt aangepakt. Wethouder René van der Weide: “Met name die samenwerking is van groot belang. De energietransitie is een opgave waarbij bedrijven, inwoners, maatschappelijke organisaties, investeerders, kennisinstellingen en de overheid elkaar hard nodig hebben om de ambitie te verwezenlijken. We moeten keuzes maken en prioriteren in deze geactualiseerde energienota nog scherper”.

In de afgelopen vier jaar is veel veranderd op het gebied van energie. Op nationaal niveau zijn de doelstellingen aangescherpt in het Klimaatakkoord. De gemeente Emmen heeft met de regio Drenthe een strategie opgesteld hoe bij te dragen aan die doelstellingen: De Regionale Energiestrategie 1.0 Regio Drenthe. De ambitie die de gemeente Emmen zich heeft gesteld past daar goed in: Bedrijven en inwoners in de gemeente Emmen gebruiken in 2050 geen fossiele brandstoffen meer voor het verwarmen van gebouwen. In de gemeente Emmen wordt grotendeels eigen elektriciteit geproduceerd en gedeeld met anderen in energiecoöperaties. Energie die in de gemeente Emmen wordt opgewekt, wordt ook in de gemeente gebruikt.

In 2021 en 2022 wordt onder andere gewerkt aan de uitvoering van de Regionale Energiestrategie, begeleiding van projecten voor zonne- en windenergie, zoals de Zonneroute A37 en Energiepark Pottendijk, samenwerken met de industrie voor verduurzaming, het opstellen van een transitievisie warmte, verduurzaming van gemeentelijke gebouwen en Lokaal Opgewekt Emmen (ondersteuning aan energiecoöperaties voor inwoners).