Update NAM oktober 2021 – Milieueffectenrapport

Milieueffectenrapport waterinjectie Schoonebeek verwacht in 2022

Ook zesjaarlijks herevaluatierapport Twente later verwacht 

Zoals in eerdere berichtgeving is aangegeven, was NAM van plan deze herfst de milieueffectrapportage over de waterinjectieplannen rond Schoonebeek af te ronden en in te dienen bij de commissie MER. Door verschillende ontwikkelingen rond de waterinjectie in Twente, het verscherpt toezicht van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de effecten daarvan op de uitwerking van de concrete plannen voor waterinjectie rond Schoonebeek moeten we de eerder gecommuniceerde tijdsplanning aanpassen.

Onderzoek locatie Tramweg 
Nadat dit voorjaar bleek dat we put ROW2 op de locatie aan de Tramweg in Rossum (gemeente Dinkelland) niet meer konden repareren, besloten we deze put voorgoed af te sluiten. Op verzoek van Staatstoezicht op de Mijnen is – in afwachting van de nodige onderzoeken bij put ROW2 – ook put ROW7 op deze locatie tijdelijk buiten bedrijf genomen. De NAM heeft inmiddels aan SodM de nodige informatie verstrekt, maar op verzoek van SodM vindt nog aanvullend onderzoek plaats. Naar verwachting krijgt SodM de resultaten van dit extra onderzoek eind dit jaar. De twee andere waterinjectielocaties rond Rossum nemen we na de huidige onderhoudsstop in Schoonebeek in de loop van dit jaar weer in gebruik.

Tweede herevaluatie waterinjectie Twente 
Iedere zes jaar voert NAM een evaluatie uit op de waterinjectie in Twente. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft NAM de volgende herevaluatie met een jaar vervroegd naar dit jaar. Volgens de vergunning is het doel van deze tweede herevaluatie om na te gaan of waterinjectie nog steeds de meest geschikte verwijderingsmethode is voor het productiewater uit Schoonebeek. Hiervoor gelden een aantal criteria zoals milieueffecten, risico’s en kosten. Adviesbureau Royal HaskoningDHV en onderzoeksinstituten, verbonden aan de Universiteit Twente, zijn betrokken bij dit rapport. De eindoplevering van dit rapport verwachten we in het voorjaar van 2022 aangezien de onderzoeksresultaten van put ROW2 en de bevindingen van SodM ook opgenomen zijn in dit eindrapport. 

Milieueffectrapportage Schoonebeek 
Bovenstaande ontwikkelingen hebben ook effect op de planning van de plannen rond de waterinjectie in de regio Schoonebeek. Naar verwachting zal medio zomer 2022 het MER-rapport klaar zijn om voor te leggen bij de commissie-MER voor hun advies op deze plannen. Voortschrijdend technisch inzicht heeft ook geresulteerd in het laten vervallen van een leidingtracé, omdat we de locatie Dalen-2 aan de Broekkampsdijk Galgaten niet meer ombouwen tot waterinjectielocatie. 

Hoe verder? 
Omdat er de komende tijd nog veel onderzoek plaatsvindt, is een exacte tijdsplanning nog niet te geven. Zoals aangegeven verwachten we volgend jaar alle rapporten en onderzoeken te publiceren. Op onze website NAM.nl en via de NAM Omgevingsapp communiceren we de voortgang. Ook verspreiden we later dit jaar een update van de omgevingskrant zodat iedereen op de hoogte is van de laatste stand van zaken over de nieuwe waterinjectieplannen in de regio Schoonebeek.