Dorpsbelangen Oktober 2022: Gebiedsproces waterinjectie Schoonebeek

Het kan u niet ontgaan zijn dat de NAM voornemens is om de oliewinning in de omgeving van  Schoonebeek voort te zetten mits er de benodigde vergunningen voor worden afgegeven. Het is de NAM en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat er alles aan gelegen om een duidelijk, inzichtelijk proces te presenteren om aan te kunnen tonen dat waterinjectie verantwoord is. 

Het productiewater dat vrijkomt bij de oliewinning wil de NAM (nadat het injecteren in Twente is gestopt!) in de omgeving van Schoonebeek verwerken met een schonere, veiligere, meer circulaire oplossing dan nu het geval is geweest met de waterinjectie in Twente. Hier ligt een uitdaging voor de NAM om alles inzichtelijk te maken en de zorgen weg te nemen bij de bevolking.

Voordat de waterinjectie in de Schoonebeker velden tot uitvoering kan komen worden met een brede vertegenwoordiging van lokale en regionale belanghebbenden, overheden,  aanvullende afspraken gemaakt. Afspraken die tegemoetkomen aan de zorgen en wensen  vanuit de omgeving. Een afsprakenkader (‘levend document’). Kernwoorden in dit gebiedsproces en de opvolging daarvan zijn: duidelijkheid (voor één uitleg vatbaar), een transparant proces en een open communicatie.

Wij zien tot nu toe een transparant proces waar eenieder ruimschoots de gelegenheid krijgt zijn/haar bevindingen te uiten en waarop wordt geacteerd. De NAM weet dat ze onder een vergrootglas ligt, gezien gebeurtenissen uit het verleden.

In juni is er een publieksbijeenkomst geweest waar iedereen zich heeft kunnen laten  informeren over de projectuitvoering e  kon men inschrijven voor deelname aan vervolgbijeenkomsten. Vanaf augustus zijn er bijeenkomsten over het gebiedsproces onder regie van het ministerie van EZK  in het ‘t Aole Gemientehoes, binnenkort met een onafhankelijk voorzitter.

Dorpsbelangen laat zich informeren, stelt kritische vragen en draagt zorg voor informatievoorziening op www.dbschoonebeek.nl   #gebiedsproces Schoonebeek. Eenieder die meer informatie wil over dit gebiedsproces kan contact met ons opnemen of de openbare vergaderingen van Dorpsbelangen bezoeken.

Jos van Hees
voorzitter DBS