Informatiebijeenkomst ministerie van Economische Zaken en Klimaat verplaatst 

door: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De geplande bijeenkomst op 17 oktober van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is verplaatst naar woensdag 6 december. U bent van harte welkom op deze avond. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over de door de NAM geplande productiewaterinjecties in lege gasvelden bij Schoonebeek.

De bijeenkomst bestaat uit twee onderdelen: korte presentaties met ruimte voor vragen in het kerkgebouw van de Protestantse Gemeente Schoonebeek en een vragenmarkt in ’t Aole Gemientehoes. Het plenaire programma is als volgt: 

18:45 – Inloop in de kerk
19:00 – Welkom door voorzitter Jaap Jepma              
19:10-21:15 – Presentaties over onder meer het gebiedsproces, status van het bijdragenspoor en effecten ondergrond.

Vragenmarkt
De vragenmarkt vindt plaats in ‘t Aole Gemientehoes in Schoonebeek. U kunt vrij in- en uitlopen tussen 20:00 en 22:00 uur. De volgende organisaties zullen aanwezig zijn:

  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
  • Commissie Mijnbouwschade
  • KNMI
  • NAM
  • Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
  • TNO

Gebiedsproces
In juni 2022 is gestart met een gebiedsproces in Schoonebeek. Dat heeft tot doel bewoners, regionale overheden en andere belanghebbenden vroegtijdig te betrekken bij de plannen om het productiewater van de oliewinning nabij Schoonebeek te verwerken. Het gebiedsproces kent drie pijlers: ontzorgen, bijdragen en vergunningen. Elke pijler heeft zijn eigen tijdspad en trekkers.

Ontzorgtafel fase 2
Met een afvaardiging van de ontzorgtafel (fase 1), de twee gemeenten, NOD, NAM en EZK is nagedacht over de inrichting van fase twee van de ontzorgtafel. In deze tweede fase worden de gemaakte afspraken uit het toezeggingendocument uitgevoerd. Het hoofddoel is een formele structuur in te richten waarbinnen toezicht kan worden gehouden op de nakoming van gedane toezeggingen. Een deel van de toezeggingen wordt opgenomen in de vergunning. De verschillende werkgroepen zullen de overige toezeggingen uitwerken. 

De beoogde start van deze tweede fase is eind van dit jaar en het streven is om begin april 2024 een formele structuur te hebben ingericht. Deze fase start met een bredere samenstelling vanuit de lokale gemeenschap. Heeft u hierover een vraag of wilt u een actieve bijdrage leveren, mail dan naar mijnbouwvergunningen@minezk.nl.   

Bijdragen
Op 21 juni jl. organiseerden de trekkers van het bijdragenspoor een bijeenkomst over het proces van bijdragen. In september en oktober vinden vertrouwelijke gesprekken plaats over de extra bijdrage voor de omgeving Schoonebeek. Naar verwachting is daar eind 2023 meer duidelijkheid over. Daarna start een traject over de besteding en beheer ervan. 

Vergunningen
Over de vergunningaanvragen bij EZK volgt op een ander moment een vragenmarkt. Hierover ontvangt u later meer informatie.

Meer informatie & vragen
Voor meer informatie en documenten over het gebiedsproces in Schoonebeek, zie www.mijnbouwvergunningen.nl/schoonebeek. Daar vindt u ook meer over de bijeenkomst, zoals de datum en het programma. Heeft u een vraag, mail dan naar mijnbouwvergunningen@minezk.nl