VERANTWOORDING ENQUÊTE

In juli 2022 is gestart met het Gebiedsproces Schoonebeek: plannen om de oliewinning te hervatten en het afvalwater te injecteren in de lege gasvelden rondom Schoonebeek. Nog voor de start van dit Gebiedsproces heeft staatssecretaris Vijlbrief bij een bezoek aan Schoonebeek gezegd dat draagvlak onder de bevolking voor dit proces voor hem belangrijk is.
 
Er werd een klankbordgroep opgericht, die daarna overging in de ‘Ontzorgtafel’. Namens Dorpsbelangen hebben vijf personen deelgenomen aan de gesprekken aan de Ontzorgtafel, die plaatsvonden tot eind april 2023.Gaandeweg het proces vroegen wij ons af wat de mening van de Schoonebeker bevolking over het Gebiedsproces zou zijn. De vraag om hierover met ons mee te denken in de maandelijkse openbare vergaderingen heeft DB regelmatig gecommuniceerd op onze website, via Facebook en in de Jaknikker: Een zoektocht naar input vanuit de bevolking 8 februari jl. hebben EZK en NAM een informatieavond georganiseerd die druk bezocht is. Ook Dorpsbelangen had ruimte vrijgemaakt om mensen te kunnen spreken en uit te nodigen voor de volgende openbare Dorpsbelangenvergadering, een week later; aan deze uitnodiging werd door velen gehoor gegeven. Tijdens deze bijeenkomst hebben wij aan de aanwezigen een oproep gedaan om ons te ondersteunen in het maken van een enquête. Een ieder had de mogelijkheid om mee te kunnen doen; tussen de 10-15 personen hebben zich hiervoor aangemeld. Er is een avond georganiseerd o.l.v. Dorpsbelangen om te brainstormen over wat er in de enquête aan de orde diende te komen. Vanuit deze groep is een viertal personen aan het werk gegaan om een concept te maken. In deze enquêtecommissie was Dorpsbelangen niet vertegenwoordigd. De eerste contacten werden gelegd met onderzoeksbureau Enigma Research uit Groningen. Het is voor de procesgang vanzelfsprekend dat de opdrachtgever (Dorpsbelangen) en de enquêtecommissie met elkaar communiceren, echter niet inhoudelijk over de enquête. Het Dagelijks Bestuur heeft zich bezighouden met het tijdpad en overleg met gemeente Emmen (proces, onkosten, logistieke deel). De enquêtecommissie heeft het concept dat in samenwerking met Enigma Research tot stand gekomen is voorgelegd aan het bestuur van Dorpsbelangen, en deze heeft groen licht gegeven voor verdere uitwerking. Met de gemeente Emmen en Coevorden hebben wij gedurende het proces naar tevredenheid samengewerkt. Tijdens het werkbezoek van staatssecretaris Vijlbrief op 30 mei heeft een delegatie van DBS een exemplaar van de enquête overhandigd. Rondom Pinksteren was de uitgifte/bezorging van de enquête aan de inwoners van Schoonebeek gepland. Helaas liep het bezorgproces een paar dagen vertraging op, waardoor wij de reactieperiode hebben verlengd van 7 juni naar 11 juni. Op 28 juni zijn de onderzoeksresultaten in een openbare bijeenkomst gepresenteerd en toegelicht door Robert Oosterbaan van het onderzoeksbureau. Met een respons van 35% kunnen we spreken van een representatieve enquête. Het onderzoeksverslag is verstuurd naar de leden van de vaste Kamercommissie Economische Zaken Klimaat en staatssecretaris Vijlbrief. Ook de NAM, Provinciale Staten Drenthe, Waterschap Vechtstromen en de gemeenten Emmen en Coevorden hebben de onderzoeksresultaten ontvangen. In de vaste Kamercommissie vergadering van een week eerder, van 22 juni, prees de staatssecretaris de lokale democratie en beloofde hij de uitslag van de enquête mee te nemen in zijn afwegingen over het wel of niet toewijzen van de vergunning. Met deze uitslag van de enquête zal blijken wat draagvlak bij hem betekent. Dorpsbelangen heeft, zoals het in de verordening overlegstructuren van de gemeente Emmen en onze statutenstaat, als taak het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de inwoners in het werkgebied. Dat hebben we middels deze enquête gedaan, en wij respecteren de uitkomsten hiervan.