Vijf kritische vragen aan de NAM

Met NAM-directielid Simon Vroemen

  1. Waarom oliewinning anno 2023, kunnen we niet beter stoppen?

De wereld verduurzaamt en dat is een heel goede zaak. We blijven tegelijkertijd nog decennialang afhankelijk van olie. Misschien niet zo zeer als brandstof, maar wel als grondstof. Vrijwel alle producten die we dagelijks gebruiken hebben olie (deels) als grondstof. Van (sport)kleding tot fietsen en van telefoons tot medicijnen. We kunnen simpelweg nog niet zonder. En dan is het voor onze onafhankelijkheid, veiligheid, maar ook voor het klimaat beter als we dat niet uit Rusland of Saudi-Arabië halen maar van dichter bij huis. Voorwaarde is dan wel dat het volstrekt veilig is, groener dan import-olie, en dat de directe omgeving een flinke financiële bijdrage krijgt van de opbrengsten. 

  1. Het beeld bestaat dat de NAM haar plannen allang klaar had en dat de inspraak een wassen neus is. ‘de NAM drukt haar plannen er toch wel doorheen’ hoor je regelmatig. 

Wij zijn niet doof en kennen deze geluiden maar al te goed. Wij maken al zo lang deel uit van de gemeenschap in Schoonebeek en willen een goede buur zijn en blijven. Er komen allerlei technische en economische afwegingen  kijken bij olie- en gasproductie. Al sinds de herstart in 2011 was het plan om na een periode in Twente ook weer water te gaan injecteren in Drenthe. Het is dus niet raar dat onze ingenieurs een plan maken om te kijken wat rationeel het meest verstandig is om te doen. Maar primair zijn de keuzes die we maken, keuzes met het oog op veiligheid. Veiligheid van de bewoners en onze eigen mensen en ook de impact op het milieu. 

Het is wel belangrijk dat we goed weten wat er speelt in Schoonebeek. Hoe er over de plannen wordt gedacht. Of er zaken zijn waar wij als bedrijf  misschien minder oog voor hadden, maar wel moeten hebben. Uiteraard houden Dorpsbelangen en de gemeenten Coevorden en Emmen ons scherp, maar er is meer nodig. Daar is op initiatief van EZK de ontzorgtafel uit voortgekomen. Bewoners en vertegenwoordigers van belangenorganisaties zijn uitgenodigd om aan tafel te komen. Samen met de overheden en de NAM zitten deze afgevaardigden aan tafel om te praten over de zorgen en wensen die leven. Op basis van deze gesprekken hebben wij weer aanpassingen op onze plannen kunnen doorvoeren. Zoals het boren van nieuwe putten met specifieke materiaal keuzes en niet meer gebruikmaken van bestaande putten.

  1. Toch is NAM voornemens om al vergunningen aan te vragen? 

Dat klopt. Vergunningaanvragen zijn een procedurele aangelegenheid. Het plan zoals de NAM heeft is onafhankelijk beoordeeld door experts van gerenommeerde bureaus. Hun conclusie luidt dat dit plan de beste variant is. Het is veilig voor mens en milieu. Bovendien is ‘de kogel niet door de kerk’ met een vergunningaanvraag. De aanvraag is niet het einde van ons gezamenlijke gesprek. Ook dan zijn er nog allerlei zaken die kunnen veranderen, bijvoorbeeld als SodM (Staatstoezicht op de Mijnen) zou aangeven dat zaken anders moeten. Wij horen overigens geluiden van kritische Schoonebekers dat het we te snel gaan; voor ons een extra en welkom signaal om waar nodig de handrem een beetje aan te trekken en met deze mensen in gesprek te gaan over waar wij ze mee kunnen helpen. 

  1. Hoe kijkt u naar de oprichting van stichting Stop Afvalwaterinjectie Schoonebeek en de enquête die moet bepalen of er draagvlak is voor uw plannen?

Nogmaals, wij zijn niet doof en begrijpen de zorgen echt. Wij willen een goede buur zijn en blijven. Ik vind het jammer dat Stop Afvalwater Schoonebeek (SAS) is opgericht en ook persoonlijk lastig te begrijpen hoe draagvlak aan de hand van een enquête bepaald kan worden. Ik hoop wel dat de enquête zo wordt opgesteld dat het een objectieve en eerlijke weergave is van hoe men in Schoonebeek kijkt naar de plannen. En daarnaast hoop ik dat niet alleen tegenstanders van het project, maar ook voorstanders en mensen die min of meer neutraal zijn de enquête invullen. Of dat zo is gaan we zien. Ik ben er voor 100% van overtuigd dat de plannen niet alleen veilig en goed zijn, maar dat Schoonebeek en de NAM samen nog een heel mooie toekomst hebben. Een toekomst waarbij iedereen kan meeprofiteren van de oliewinning. 

  1. U zegt dat de directe omgeving van Schoonebeek ook moet meeprofiteren van de oliewinning. Hoe gaan Schoonebekers dat merken?

Dat is een van de grootste lessen die de NAM en ook ikzelf hebben geleerd in de afgelopen jaren: de mensen die in de buurt wonen van mijnbouwactiviteiten moeten substantieel meeprofiteren van die activiteiten. Dat moet beter, ook in Schoonebeek. En dat gaat ook gebeuren als het aan ons ligt. De NAM is in ieder geval bereid om daar substantiële bedragen voor te reserveren en wij gaan ervan uit dat de overheid – die financieel het meest profiteert van de oliewinning – daar ook hun aandeel aan bijdraagt. En dat moet voelbaar zijn voor iedereen thuis; het gaat tenslotte in de komende jaren om miljoenen euro’s als de productie weer op gang komt zoals een paar jaar geleden. Ik nodig nogmaals iedereen uit om met goede ideeën te komen. Waar zijn investeringen nodig die Schoonebeek een nog mooier dorp maken? Wat heeft de sportclub of de muziekvereniging nodig? Zijn er nieuwe faciliteiten nodig in het dorp? Wellicht moeten we het combineren met de verduurzaming. Of moet er een fonds worden opgericht zodat daarmee huis voor huis kan worden verduurzaamd? Wij staan open voor alle suggesties, want het is van groot belang dat de Schoonebekers en Coevordenaren boven het gasveld waarin geïnjecteerd wordt beter worden van de oliewinning.