Het afsprakenkader gebiedsproces Schoonebeek

door: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het afsprakenkader in het gebiedsproces Schoonebeek is bijna afgerond. Het gebiedsproces Schoonebeek bestaat uit drie onafhankelijke sporen: ontzorgen, bijdragen en vergunnen. Het afsprakenkader is een product vanuit het ontzorgspoor.

Ontzorgen 

Het doel van het spoor ontzorgen is bewoners en andere belanghebbenden vroegtijdig te betrekken bij de geplande activiteiten door de zorgen op te halen, informatie te verstrekken en gezamenlijk een afsprakenkader op te stellen. In elf bijeenkomsten (ook: ronde tafel sessies) zijn de zorgen opgehaald. Aan de hand van de zorgen zijn informatieve sessies georganiseerd. Vervolgens is aandacht besteed aan het zogenaamde afsprakenkader. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het eindconcept van dit afsprakenkader (versie 7). Het afsprakenkader bevat een set afspraken tussen de NAM en een vertegenwoordiging van belanghebbenden. Deze vertegenwoordiging van belanghebbenden (de ontzorgtafel) bestaat uit: dorpsbelangen Schoonebeek, Industriekring Schoonebeek, Natuurvereniging Stroomdal, LTO-afdeling Schoonebeek, een aantal individuele inwoners uit Schoonebeek en omliggende buurtschappen. De gemeente Emmen, gemeente Coevorden, provincie Drenthe en waterschap Vechtstromen hebben de rol van toehoorder bij de ontzorgtafel.

De inbreng van de verschillende deelnemers is van groot belang geweest voor de inhoud van de afspraken. Geprobeerd is zoveel mogelijk zorgen en wensen mee te nemen in het afsprakenkader. Zo zijn er in samenspraak afspraken gemaakt over de flora en fauna van het gebied en is er afgesproken dat er (extra) monitoring komt op milieu- en veiligheidsaspecten. Ook worden er (nul)metingen gedaan aan bepaalde karakteristieke gebouwen in Schoonebeek en wordt een alternatieve regeling gezocht voor mijnbouwschade door bodemtrilling. Een ander onderdeel van de afspraken is de inrichting van een structurele werkvorm of rechtsvorm voor de uitvoeringsfase om te zorgen dat de gemaakte afspraken ook worden nagekomen. Tot slot is er goed geluisterd naar de zorgen over eventuele lekkages en het gebruik van zo min mogelijk mijnbouwhulpstoffen. Dit heeft ertoe geleid dat de NAM haar project wil inrichten met nieuwe putten en nieuwe materialen, waardoor er minder hulpstoffen nodig zijn. 

Bijdragenspoor

Wat gebeurt er met de opbrengsten van de oliewinning? De wens van de ontzorgtafel is dat een significant deel van deze opbrengsten zichtbaar terechtkomt in de directe omgeving van Schoonebeek ten behoeve van haar inwoners. De besteding van mogelijke baten is geen onderdeel van het afsprakenkader. Toch is dit een veel gehoord geluid binnen zowel de deelnemers van de ontzorgtafel als bij de rest van de Schoonebeekse gemeenschap. In het afsprakenkader is dit daarom als aanvullende afspraak opgenomen. Deze afspraak zorgt dat de ontzorgtafel betrokken wordt bij het proces rondom het bijdragespoor.   

Vergunningenspoor

Dat er nu een afsprakenkader is, betekent niet dat de oliewinning kan herstarten. Hiervoor heeft de NAM vergunningen nodig die door het bevoegd gezag moeten worden afgegeven, waarbij eerst wordt gekeken of oliewinning veilig en verantwoord kan. De vergunningen zullen naar verwachting binnenkort worden aangevraagd. De formele vergunningenprocedure staat los van het afsprakenkader. Het afsprakenkader geldt alleen als ook de vergunningen voor de productiewaterverwerking worden afgegeven. Op dit moment wordt gezocht naar een manier om de afspraken uit het afsprakenkader blijvend vast te leggen. Niet alle onderdelen van het afsprakenkader kunnen namelijk onderdeel worden van de vergunning. In de eerstvolgende ontzorgtafel zal dit onderwerp op de agenda staan. 

Om stil te staan bij het afronden van het afsprakenkader binnen het gebiedsproces wordt met de ontzorgtafel gezocht naar een moment waarop dit kader ondertekend kan worden door betrokken partijen. 

Meer informatie over het gebiedsproces vindt u op www.mijnbouwvergunningen.nl/schoonebeek.