Terugblik bijeenkomsten

door: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Dit keer een terugblik op twee bredere bijeenkomsten voor bestuurders en inwoners. Ook attenderen we u graag op het interview met Bert Bouwmeester. Hij is de nieuwe voorzitter van de ontzorgtafel Schoonebeek en stelt zich graag aan u voor.  

Volksvertegenwoordigers 25 januari in Emmen

Op 25 januari was er een informatiebijeenkomst voor de Provinciale Staten van Drenthe, de gemeenteraden van Emmen en Coevorden, het Algemeen Bestuur van waterschap Vechtstromen en hun dagelijkse bestuur.  Binnenkort staat het thema op de agenda’s van de gemeenteraden: in Coevorden wordt het thema besproken in de commissievergadering van 7 maart, in Emmen op 13 maart.

Publieksavond 8 februari in Schoonebeek

Woensdagavond 8 februari vond een publieke informatiebijeenkomst plaats voor alle omwonenden en belanghebbenden in Schoonebeek. Met maar liefst 230 man liet Schoonebeek zien dat het onderwerp productiewaterverwerking leeft in het dorp. Deze publieksavond was bedoeld om een grotere groep bewoners een update te geven over de voortgang van het gebiedsproces. Tijdens de presentaties van de NAM, het Ministerie van EZK, SodM en de onafhankelijk voorzitter van de ontzorgtafel stonden de zalen dan ook bomvol. Zowel op de vragenmarkt als tijdens de presentaties liepen de reacties uiteen en zagen we zowel voor- als tegenstanders van de plannen van de NAM. Veel bezoekers zijn aanwezig om de plannen aan te horen en informatie op te halen over wat het precies allemaal betekent, er zijn ook aanwezigen kritisch en bezorgd over de gevolgen van de voorgenomen waterinjectie voor milieu en veiligheid.

Het gebiedsproces in Schoonebeek heeft tot doel bewoners en andere belanghebbenden vroegtijdig te betrekken bij de plannen om het productiewater van de oliewinning nabij Schoonebeek te verwerken. De rol die bewoners in dit proces hebben is belangrijk. Het gebiedsproces kent drie pijlers: ontzorgen, bijdragen en vergunningen. In het ontzorgingsspoor kunnen inwoners zich laten informeren, hun vragen en zorgen uiten, en concrete afspraken maken met de NAM in een afsprakenkader. Het is uiteindelijk de NAM die een verwerkingsmethode kiest en het bevoegd gezag (EZK) die deze aanvraag toetst aan wettelijke kaders en het besluit neemt. Het is de bedoeling dat zorgen van bewoners weerklinken in het afsprakenkader dat vanuit het ontzorgspoor wordt opgesteld. De onderwerpen die de ontzorgtafel in het geval van hervatting van de oliewinning belangrijk vindt, en waarover men het in het gebied met elkaar eens is, kunnen dan heel herkenbaar én naleefbaar in een afspraak worden neergezet. 

Afsprakenkader 

Ondertussen wordt dus aan de ontzorgtafel toegewerkt naar een eindversie van het afsprakenkader. Hierin worden afspraken gemaakt tussen NAM en de bewoners over onder andere verbetering van de leefomgeving, monitoring, schadeafhandeling, het voorkomen van overlast en hoe partijen met elkaar blijven samenwerken en communiceren tijdens de uitvoering van het project. De oliewinning zelf staat hier niet ter discussie, evenmin de keuze van productiewaterverwerking. Dit afsprakenkader wordt opgesteld uitgaande van dat er een productiewaterverwerkingsmethode wordt aangevraagd en vergund. Indien er geen vergunning voor de verwerking van het productiewater wordt verleend, vervalt ook het afsprakenkader. 

Meer informatie over het gebiedsproces vindt u op www.mijnbouwvergunningen.nl/schoonebeek. Hier vindt u ook de presentaties van de publieksavond van 8 februari jl.