Actualisatie bestemmingsplan Schoonebeek, oude nederzettingen

De gemeente Emmen maakt een nieuw bestemmingsplan voor Schoonebeek, oude nederzettingen (Westersebos, Middendorp, Oostersebos). Het nieuwe bestemmingsplan Schoonebeek, oude nederzettingen betreft een actualisatie van het huidige bestemmingsplan. In het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening laten wij u weten dat vanaf maandag 9 januari tot en met 19 februari 2023 het concept-ontwerpbestemmingsplan Schoonebeek, oude Nederzettingen (Westersebos, Middendorp, Oostersebos) te vinden is op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wat houdt een actualisatie in?
Een bestemmingsplan is het juridische kader voor het verlenen van vergunningen, toestemmingen en meldingen. Dit bestemmingsplan “Schoonebeek, oude nederzettingen” heeft in de eerste plaats als doel de bestaande situatie opnieuw vast te leggen. Dit betekent dat wij de huidige, actuele, vergunde situatie juridisch opnieuw en juist hebben vastgelegd zodat dit bestemmingsplan weer jaren vooruit kan. In een actualisatieplan maken wij geen nieuwe dingen mogelijk, we leggen alleen de huidige, gerealiseerde en vergunde situatie opnieuw vast. Wij hebben de adressen waar een wijziging heeft plaatsgevonden ten opzichte van het huidige (oude) bestemmingsplan aangeschreven.

Ten tweede moet het bestemmingsplan de feitelijke situatie voorzien van een actuele regelgeving, het huidige bestemmingsplan van is van 1996 en past niet meer in de huidige wet- en regelgeving. Een derde doel van het bestemmingsplan is dat het plan helder en toetsbaar moet zijn met specifieke aandacht voor bijzondere ruimtelijke kwaliteit en samenhangende structuren “Schoonebeek, oude nederzettingen”.

Mogelijkheid tot indienen van een reactie
Het conceptontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 9 januari tot 19 februari ter inzage. Binnen deze termijn kunt u een formele reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Uw schriftelijke reactie stuurt u aan de gemeenteraad van Emmen via postbus 30001, 7800 RA in Emmen. Vermeld hierbij wel het zaaknummer 295026-2021. Uw digitale reactie kunt u opsturen via www.gemeente.emmen.nl/zienswijze.

Inloopavond
In overleg met Dorpsbelangen Schoonebeek gaan wij op 2 februari van 17:30 uur tot 19:30 uur een inloopavond houden in ’t Aole Gemientehoes, Kerkeind 1, 7761 CL in Schoonebeek. Dit zullen wij ook kenbaar maken in het huis-aan-huisblad, op het Dorpsportaal Schoonebeek en in de Jaknikker.

Contact
Voor verdere vragen en eventuele afstemming kunt u contact zoeken met de heer T. Post en mevrouw. S. Schürmann van team Ruimtelijke Ontwikkeling. Wilt u zo vriendelijk zijn om op alle correspondentie met de gemeente Emmen steeds het volgende te vermelden:
Team Ruimtelijke Ontwikkeling, zaaknummer 295026-2021 Schoonebeek – Oostersebos/Westersebos/Middendorp.
U kunt ook een e-mail sturen naar: gemeente@emmen.nl of rechtstreeks naar s.schurmann@emmen.nl.