Bijdragentafel: ‘Inwoners aan zet, schouders eronder’ 

Het gebiedsproces in Schoonebeek bestaat uit drie sporen, waaronder het Bijdragenspoor. Bij dit spoor gaat het erom dat het gebied waar de oliewinning en waterinjectie plaatsvindt een bijdrage ontvangt, mits vooropgesteld deze activiteiten veilig en verantwoord worden uitgevoerd. De NAM vraagt hiervoor vergunning aan bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het bijdragenspoor bestaat uit twee blokken, te weten Blok I dat gaat over het vaststellen van de hoogte en samenstelling van het bedrag en blok II dat zich richt op het bepalen van de bestedingen en de organisatie daarvan.

In blok II zijn de inwoners aan zet! Op 15 november jl. kwam de bijdragentafel voor de eerste keer samen.  Er werd gesproken over wat de inwoners belangrijk vinden, wat er nodig is en hoe de bestedingen georganiseerd zouden kunnen worden. Ook hebben we met elkaar een aantal kernwaarden benoemd, zoals transparantie, democratie en constructief. Dit is dan ook wat de bijdragentafel onder andere wil uitdragen. 

De eerste bijeenkomsten zijn onder leiding van de gemeenten Emmen en Coevorden, zij hebben duidelijk te kennen gegeven dat zij dit stokje later graag overdragen. De deelnemers aan de bijdragentafel waren vooralsnog vertegenwoordigers vanuit diverse hoeken, de bijdragentafel wil echter graag met en voor de inwoners van Schoonebeek en de buurtschappen aan de slag gaan, zonder enige kleuring.

De eerste bijeenkomst hebben de deelnemers als constructief ervaren, waarbij met name ingezoomd is op het in te richten proces. De allereerste stap die door de inwoners bepaald zou moeten worden zijn de thema’s waaraan wij de bestedingen kunnen linken. De bijdragentafel stelt daarbij voor om vanuit de ‘opgave uit de regio’ deze thema’s in gezamenlijkheid te benoemen.

Via de Jaknikker wordt u maandelijks op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen aan de bijdragentafel. Houd deze pagina goed in de gaten als u graag mee wilt denken met de bestedingen.

Namens de deelnemers aan de Bijdragentafel

Rol van de gemeenten
Het gehele gebiedsproces wordt getrokken door het ministerie van EZK en de NAM. De rol van de gemeenten in het gebiedsproces is niet leidend maar juist ondersteunend en adviserend. De gemeenten hebben als rol het opkomen voor de belangen van de inwoners. Dit doen wij dan ook waar en hoe we kunnen. 

Vergunningenspoor
Bij het vergunningenspoor hebben de gemeenten enkel een adviserende rol. Het Rijk in de vorm van het ministerie van EZK verleend de vergunning, als blijkt dat alles veilig en verantwoord kan worden uitgevoerd. Het ministerie van EZK vraagt de gemeenten van het betreffende gebied om hun zienswijze. 

Ontzorgspoor
Het ontzorgspoor is ingericht om zorgen die er leven onder direct omwonenden in kaart te brengen en te zorgen voor borging van toezeggingen vanuit de NAM en het ministerie van EZK. Hier wordt een toezeggingenkader gevormd die NAM mee neemt in de mogelijke uitvoer van haar werkzaamheden. De gemeenten zijn toehoorder bij deze gesprekken en ziet toe op naleving van het toezeggingenkader.

Bijdragenspoor
Dit is een proces voor en door de inwoners van het gebied. Alle bestedingen dienen ten goede te komen aan het gebied. De inwoners van Schoonebeek gaan dus over de besteding van een bijdrage. Voor de eerste bijeenkomsten hebben de gemeenten een actieve rol gepakt. De gemeenten hebben duidelijk te kennen gegeven dat zij dit stokje graag overdragen. De gemeenten willen wel graag faciliteren en ondersteunen.

Bijeenkomst 6 december Schoonebeek 

Woensdag 6 december was er een informatieavond in Schoonebeek voor alle geïnteresseerden. Alle betrokken partijen waren hierbij aanwezig en gaven hun laatste stand van zaken rondom het proces. Denk hierbij aan NAM, EZK, TNO, SoDM en de provincie en gemeenten. 

Zo’n 150 aanwezigen werden meegenomen van aanvraag tot beoordeling tot uitvoering. Helaas kon er geen duidelijkheid worden gegeven over een bedrag voor de bijdrage vanuit NAM en EZK. Wij hopen dat dit op korte termijn wel mogelijk is. 

Er was ruim voldoende mogelijkheid om vragen te stellen en te beantwoorden en afsluitend kon men nog napraten op de informatiemarkt. Daarnaast was er voor ons als gemeenten de mogelijkheid om aan te geven dat wij een adviserende en ondersteunende rol hebben. We willen het geluid van de inwoners overbrengen naar de betrokken partijen en hebben aangegeven dat de besteding van de bijdrage aan de inwoners van Schoonebeek zelf is. 

Namens de gemeenten Coevorden en Emmen