Communicatie Jaknikker Bijdragenspoor, januari 2024

Van de bijdragentafel

De tweede bijeenkomst van de bijdragentafel op 14 december jl. stond in het teken van de verdere voorbereiding van de organisatie van de bestedingen en een terugblik op de informatiebijeenkomst van 6 december.

Bij de organisatie van de besteding van de bijdragen kun je onder andere denken aan inwonersbijeenkomsten die georganiseerd gaan worden, aanvraagprocedures die moeten worden uitgewerkt en een hierbij passend tijdpad kiezen.  We onderscheiden hierin 4 fases.

FaseActiviteitenTijdpad
1Bepalen van opgaven en het inventariseren van kansen voor onze regio1e kwartaal 
2Inrichting van de werkwijze en structuur van de organisatie en het ontwikkelen van criteria voor bestedingsaanvragen2e en 3e kwartaal
3Aangemelde inwoners gaan aan de slag3e en 4e kwartaal
4Uitvoeringsfase2025

Tijdens iedere fase is de tafel voornemens inwonersbijeenkomsten te organiseren om input van inwoners te verzamelen, voorstellen te presenteren en bevestiging te krijgen voor het vervolg. Aan de bijdragentafel worden geen keuzes gemaakt over bestedingen of projecten, dat gebeurt in samenspraak met inwoners tijdens bijeenkomsten.

Er zijn inmiddels drie enthousiaste werkgroepen aan de slag, zo wordt een communicatieplan gemaakt, wordt de eerste inwonersbijeenkomst voorbereid en wordt er nagedacht over het profiel van een voorzitter.

Het streven is in ieder geval om eind 2024 alles op orde te hebben om in 2025 van start te kunnen gaan. Dat is ook het moment van de verwachte herstart van de oliewinning. Vanaf dat moment zullen er dan bijdragen beschikbaar komen en kunnen we kansen verzilveren. 

Ook is er teruggeblikt op de informatiebijeenkomst van 6 december jl. die plaatsvond in de Dorpskerk. Over het bijdragenspoor is tijdens de bijeenkomst gedeeld welke stappen er tot nu toe zijn gezet in blok A, waarin de hoogte van de bijdrage wordt bepaald. Er is nagedacht door de overheden waarom er bijdragen beschikbaar gesteld moeten worden en hoeveel dat dan zou moeten zijn. De uitkomsten daarvan zijn niet gedeeld. Duidelijk is wel geworden dat de NAM haar bedrag bekend zou willen maken. Vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is men helaas nog niet zover, ondanks beloftes hier in 2023 antwoord op te geven. We delen hierover onze teleurstelling en hebben opties voor vervolgstappen besproken! De eerste stap was dat de wethouders van de gemeenten Emmen en Coevorden aangaven nog voor de kerst een spoedoverleg te willen hebben met de betrokken staatssecretaris Vijlbrief. Deze heeft in dat gesprek aangegeven dat we half januari geïnformeerd zullen worden. Hoewel we erg benieuwd zijn naar de uitkomst, is er ook enige ongerustheid omdat er al zo lang gesproken wordt over de bijdrage en er nog geen besluit is genomen.

De hoogte van het bedrag heeft uiteraard invloed op de omvang en complexiteit van de organisatie van de bestedingen. Als je deze Jaknikker leest weten we allicht meer. We zullen jullie in de volgende Jaknikker in ieder geval weer verder informeren en mogelijk uitnodigen voor een eerste inwonersbijeenkomst. Vooralsnog zien we uit naar een positieve reactie van de staatssecretaris!

Heeft u vragen aan de bijdragentafel of opmerkingen mail ons dan: 
bijdragentafelschoonebeek@gmail.com 

Brief van de gemeente Coevorden aan de raadsleden naar aanleiding van het gesprek met staatssecretaris dhr. Vijlbrief. In Emmen is de gemeenteraad vergelijkbaar geïnformeerd. 

Geachte leden van de raad, 

Enkele dagen geleden heeft u een raadsinformatiebrief ontvangen waarin we de laatste stand van zaken hebben gegeven over de voorgenomen waterinjectie van de NAM in de gasvelden onder Schoonebeek. 
Hierin is de voortgang op de verschillende sporen in het gebiedsproces geschetst. Ten aanzien van het bijdragespoor is het volgende aangegeven: ‘De verwachting is dat de toezegging van de NAM en het Rijk over de hoogte van de bijdrage eind 2023 zal plaatsvinden’. 
Bekendmaking bijdrage 
Vandaag (21 december 2023) hebben de betrokken bestuurders van de provincie Drenthe, gemeente Emmen en gemeente Coevorden een gesprek gehad met staatssecretaris Vijlbrief. Hij heeft in dat gesprek laten weten dat deze toezegging vanuit het rijk dit jaar helaas nog niet gedaan kan worden. Hij heeft toegezegd dat hij de Tweede Kamer en de regio medio januari 2024 informeert over de hoogte van de bijdrage. 
Dit houdt in dat op dit moment nog niet bekend is wat de bijdrage is. 
Teleurstelling 
Als lokale en regionale overheden hebben we hier tijdens het gesprek onze teleurstelling over uitgesproken. Bij ons en bij onze inwoners zijn andere verwachtingen gewekt, namelijk dat de bijdrage voor het einde van dit jaar duidelijk zou zijn. 
We blijven ons er samen met de gemeente Emmen en de provincie Drenthe voor inspannen dat het gebied een substantiële bijdrage vanuit het Rijk en de NAM zal ontvangen. 

Hoogachtend het college van burgemeester en wethouders van Coevorden