Terugblik informatiebijeenkomst in Schoonebeek

Op 6 december 2023 organiseerde het ministerie van EZK voor de inwoners van Schoonebeek een algemene informatiebijeenkomst over het gebiedsproces Schoonebeek. De avond bestond uit korte presentaties met ruimte voor vragen uit het publiek en een vragenmarkt. De ruim 100 aanwezigen werden onder leiding van dagvoorzitter Jaap Jepma meegenomen langs de drie sporen van het gebiedsproces: ontzorgen, bijdragen en vergunnen.


Wethouder Jan Bos van gemeente Emmen opende de avond, mede namens wethouder Jeroen Huizing uit Coevorden en gedeputeerde Henk Jumelet. Hij benoemde dat de lokale overheden hun inwoners willen faciliteren en ondersteunen en gaf aan dat het de inwoners zijn die straks beslissen hoe de middelen uit het bijdragenspoor lokaal besteed gaan worden. Vervolgens legde Nicole Hardon de rollen en verantwoordelijkheden van het ministerie van EZK uit. Als vergunningverlener is het ministerie kaderstellend en toetsend, en in het gebiedsproces regisserend. Benadrukt werd dat vergunningen alleen verleend worden als dit veilig en verantwoord kan, maar dat dit niet betekent dat eventuele risico’s volledig kunnen worden uitgesloten.


In het gebiedsproces speelt de Ontzorgtafel een belangrijke rol. Voorzitter van die tafel Bert Bouwmeester lichtte toe dat de eerste fase een toezeggingendocument heeft opgeleverd en dat dit nu, in de tweede fase, wordt uitgewerkt. De Ontzorgtafel is niet verantwoordelijk voor de naleving van dit document, dat ligt bij de overheden en toezichthoudende instanties.
Het Bijdragenspoor is gericht op een goede verdeling van de lusten en de lasten. Voorzitter van het bijdragenspoor Tjisse Stelpstra vertelde dat er binnenkort duidelijkheid komt over de hoogte van het bedrag en dat vervolgens de lokale overheden in samenspraak met de inwoners gaan over de verdeling van die gelden.


TNO gaf meer inzicht in het proces van bodemdaling. Hier zijn twee oorzaken voor aan te wijzen: ondiepe processen (door inklinking van klei en veenoxidatie) en diepe processen (door zoutwinning en olie- en gaswinning). Het ondiepe proces zorgt voor een onregelmatige daling; het diepe proces voor een gelijkmatiger daling.
Ook Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) lichtte haar rol en taken toe: ze zijn onafhankelijk toezichthouder en doen dat gepland en ongepland; in de vergunningprocedure geven ze advies aan de staatssecretaris en ze doen wetenschappelijk onderzoek. SodM benoemde dat waterinjectie nog steeds de beste verwerkingsmethode is vergeleken met de andere alternatieven.
Ten slotte gaf NAM een toelichting op de verschillende onderdelen en locaties van het plan en welke aanpassingen zij hebben gedaan ten opzichte van Twente om veilig en verantwoord olie te kunnen winnen.


Na elke presentatie was er ruimte voor vragen vanuit de zaal. Deze varieerden van technische verduidelijkingen tot meer institutionele vragen: wie is waarvan en heeft welke rol in dit proces? Men gaf onder meer aan dat het als leek lastig is om door de bomen het bos te zien, zo zijn er verschillende vergunningen bij verschillende overheden in verschillende fases van het proces. Dit heeft ermee te maken dat voor dit project meerdere wetten van toepassing zijn, waaraan verschillende vergunningprocedures hangen. Overzichtelijke, duidelijke en transparantie communicatie helpt hierbij. Dit geldt voor alle sporen in het proces.

Meer informatie & vragen

De presentaties van deze avond en informatie over de vergunningen kunt u nalezen op de pagina
over het gebiedsproces: www.mijnbouwvergunningen.nl/schoonebeek-gebiedsproces. Heeft u een
vraag, mail dan naar mijnbouwvergunningen@minezk.nl.