Uitnodiging informatieavond Schoonebeekerdiep

Waterschap Vechtstromen gaat aan het werk in en rond het Schoonebeekerdiep. Omwonenden en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom bij de informatiebijeenkomst op donderdagavond 30 november. Tijdens deze inloopbijeenkomst presenteert het waterschap het voorlopige ontwerp voor de herinrichting van het Schoonebeekerdiep.

Werken aan gezond en levend water 
Dagelijks werkt waterschap Vechtstromen aan schoon, voldoende en veilig water. Dat gebeurt op basis van wet- en regelgeving van diverse overheden. Eén daarvan is de Kaderrichtlijn Water. Deze Europese richtlijn stelt normen vast voor onder andere de kwaliteit van het water, bijvoorbeeld op het gebied van vispasseerbaarheid en oeverinrichting. Op basis van die regels is bepaald bij welke rivieren en beken er werk aan de winkel is. Dat is onder andere het geval in het Schoonebeekerdiep. 

Herinrichting Schoonebeekerdiep
Door de aanwezigheid van stuwen in het Schoonebeekerdiep kunnen vissen niet van het ene naar het andere gebied zwemmen. Daar gaat het waterschap aan werken. Ook worden in het westelijke deel van het Schoonebeekerdiep moerassige, glooiende oevers aangelegd. Hier worden op sommige plekken ook vissenbossen aangelegd. Een vissenbos bestaat uit stronken op de bodem van de beek met daarbovenop takken, waar vissen en andere waterdieren kunnen rusten en leven.

In de omgeving van het Schoonebeekerdiep bij Nieuw-Schoonebeek ligt Natura 2000 gebied Bargerveen. In dit deel van het Schoonebeekerdiep wordt over een lengte van 8 kilometer een natte natuurzone aangelegd, waarbij de oevers natuurvriendelijker worden gemaakt.

Informatiebijeenkomst
U bent van harte welkom bij de informatiebijeenkomst over de werkzaamheden aan het Schoonebeekerdiep. Deze wordt gehouden op donderdag 30 november, van 18.30 tot 20.30 uur bij ’t Aole Gemientehoes, Kerkeind 1 in Schoonebeek.

Van tevoren aanmelden voor deze inloopbijeenkomst is niet nodig. Tussen 18.30 uur en 20.30 uur staat de koffie voor u klaar!

Kijk voor meer informatie op www.vechtstromen.nl/schoonebeekerdiep/projecten/actueleprojecten.

Op de hoogte blijven
Bent u op bovengenoemde datum verhinderd maar wilt u wel graag op de hoogte blijven over dit onderwerp? Dan kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsservice op www.vechtstromen.nl/nieuwsservice.