Vanuit Dorpsbelangen: Terugblikken en vooruitkijken

In maart hebben we onze Algemene Ledenvergadering (ALV)  gehouden. Een moment om verantwoording af te leggen aan onze leden en andere belangstellenden.

Uitgangspunten van DBS als erkende overlegpartner van de gemeente Emmen zijn: 

  • het verbeteren van de woonomgeving met het bijbehorende woongenot
  • het verbeteren van het sociaal klimaat met de bijbehorende voorzieningen

Een breed scala aan onderwerpen die maandelijks aan de orde komen en besproken worden in onze openbare vergaderingen.

Tijdens de ALV hebben wij in een overzicht getoond aan welke lokale organisaties en activiteiten Dorpsbelangen geld heeft gedoneerd. Het financiële verslag van afgelopen jaar zag er goed uit en de kascommissie heeft het bestuur decharge verleend. Een bijzonder woord van dank voor de penningmeester was op zijn plaats.

We hebben een korte uiteenzetting gegeven over het Gebiedsproces, toegelicht wat onze rol is geweest bij de Ontzorgtafel en ons initiatief met betrekking tot de enquête. Het Bijdragenspoor staat nog in de kinderschoenen, dit proces moet nog helemaal opgetuigd worden. Daarvoor nemen we de tijd. Wat ons betreft komt er eerst een onafhankelijke voorzitter van buitenaf die in samenspraak de koers gaat uitzetten. Het is belangrijk dat de bevolking  op een goede manier betrokken wordt bij dit proces; zij zijn degenen die mogen gaan nadenken over hoe de waarschijnlijk te ontvangen gelden besteed worden. Het opzetten van een Burgerberaad is een uitgelezen kans om dit democratisch te doen. Van onderop heeft dit de meeste kans van slagen, zonder voorwaarden vooraf.  We zullen op onze website wat meer informatie hierover plaatsen.

Er is afscheid genomen van vier bestuursleden die allen te kennen hadden gegeven zich niet herkiesbaar te stellen: Annie Kroeze, Gonnie Heidemans, Wendy Middeljans en Jan Lautenbach. Eenieder werd bedankt voor hun inzet voor DBS, zij ontvingen een bloemetje en een cadeaubon. Ingrid Gelton is benoemd tot nieuw bestuurslid. We hebben nu een bestuur met zeven bestuursleden, en we denken dat dat voldoende kan zijn om goed te kunnen besturen. Alle bestuursleden worden bedankt voor hun werk en betrokkenheid voor de Schoonebeker samenleving.

In de rondvraag is onder andere de woningbouw aan de orde geweest. We gaan hierover binnenkort met de gemeente in gesprek. Na de pauze hebben twee vertegenwoordigers van het Jeugdfonds Sport & Cultuur een heldere uiteenzetting gegeven over hun werkwijze en voor wie dit fonds bestemd is: kinderen ondersteunen die, door het ontbreken van financiële middelen bij de ouders, niet bij een sportvereniging kunnen sporten of lessen op cultureel gebied kunnen volgen.

We kijken terug op een geslaagde ALV en een gezellige nazit.

Op de foto de vertrekkende bestuursleden, v.l.n.r. Annie Kroeze, Jan Lautenbach en Wendy Vlinder. foto: Henk Vredeveld.

Jos van Hees
Voorzitter Dorpsbelangen