Vanuit Dorpsbelangen: Update NAM gebiedsproces 11 maart

Sinds de vorige Jaknikker is er zowel landelijk als lokaal veel gebeurd met betrekking tot de voorgenomen oliewinning en afvalwaterinjectie. Zo is er veel gelobbyd, geadviseerd, vergaderd en gedebatteerd. De gemeenten Emmen en Coevorden schreven in hun conceptadviezen aan de staatssecretaris echter “nog geenszins gerust te zijn dat het totale gebiedsproces tot een acceptabele uitkomst leidt”.

Zij vragen zich af: “Worden onze inwoners voldoende ‘ontzorgd’? Worden lusten en lasten eerlijk verdeeld? Doorlopen we een proces waarin voldoende ruimte is voor de belangen van inwoners en de rol van lokale overheden?”

Sinds de ‘miljoenenbrief’ van de staatssecretaris lijken gedane en nog mogelijke inspanningen niet eenvoudig te leiden tot meer of directere financiële bijdragen. Gemeenten vinden hierdoor lusten en lasten niet gelijkwaardig genoeg verdeeld. Dorpsbelangen blijft inspanningen ter verbetering daarom steunen.

De toezichthouder op het gebied van veiligheid en milieubescherming (SodM) concludeerde dat risico’s van afvalwaterinjectie beperkt zijn, míts nadere maatregelen worden getroffen ter voorkoming van schade aan het milieu, beheersing van aardbevingen en bodemdaling. De verschillende meningen over deze conclusies en het onderliggende SodM-rapport begrijpen en respecteren wij.

Evenals andere vertegenwoordigers en individuen mocht Dorpsbelangen haar standpunten en meningen ten aanzien van de conceptadviezen indienen en inspreken bij de gemeenten. Wij hebben aangegeven níet voor of tegen de plannen van de NAM te zijn, maar wij hebben wel gevraagd evenveel oog te blijven houden voor zowel kansen als zorgen en daarom achter onze inwoners en hun breedst gedragen enquête-uitkomsten te gaan staan.

Gemeenten schreven “nog vele vragen en grote zorgen over de afhandeling van eventuele schade” te bemerken bij inwoners. In de dorpsenquête gaven overgrote meerderheden van zowel tegenstanders als voorstanders van afvalwaterinjectie aan een omgekeerde bewijslast en een waarborgfonds op voorhand te eisen. Beide ontbraken echter in de gemeentelijke conceptadviezen. Wij hebben daarom nadrukkelijk gepleit hier alsnog al het mogelijke voor te doen.

Het is geen oplossing voor alles maar kan, onder de juiste en betere voorwaarden dan de huidige, veel oplossen en voorkomen. Hopelijk leiden extra inspanningen van onze gemeenten, gezamenlijk met onze provinciale en landelijke politici, tot acceptabelere en geruststellender uitkomsten.

Gerlof Engberts


Bestuur Dorpsbelangen Schoonebeek