Verbeteren toegang tot stichting De Toegang

Gemeente en Stichting de Toegang trekken samen op om toegangsproces te verbeteren

Sinds vier jaar is Stichting De Toegang (hierna genoemd SDT) bezig om inwoners te helpen met vragen over huishoudelijk hulp, begeleiding hulpmiddelen, beschermd wonen en jeugdvragen Een belangrijk uitgangspunt was destijds een stap te zetten naar één onafhankelijk toegangsloket voor hulpvragen, voor informatie, advies en ondersteuning voor inwoners van de gemeente Emmen. Al bij de oprichting van SDT is afgesproken om na vier jaren te evalueren hoe dit proces tot ondersteuning verloopt. Eind vorig jaar is gestart met deze evaluatie. Dinsdag zijn de resultaten van het rapport ‘Evaluatie toegangsproces’ door het college vastgesteld.

In 2015 kregen gemeenten veel nieuwe sociale taken erbij vanuit het rijk, namelijk de drie decentralisaties van Wmo, Participatiewet en Jeugdwet. Gemeenten werden fors gekort op het geld dat meekwam en voor een groot deel was het werkterrein onbekend. Tijdens de overgangsperiode in 2015 – 2016 was het uitgangspunt van de gemeente Emmen dat niemand tussen wal en schip zou vallen. Ook vond de gemeente het belangrijk om grip te houden op de kwaliteit van zorg en op de financiën.

Uitkomsten
Het rapport laat zien dat de ambities (te) hoog waren, de transitieperiode (te) kort. Met de kennis van toen zijn wel goede keuzes gemaakt waar de gemeente nog steeds achter staat. Het rapport geeft wel aan dat de gemeente te positief heeft gedacht over de decentralisaties. In de afgelopen periode is te zien dat er verbeteringen zijn doorgevoerd, maar nog steeds valt er ook het nodige aan te passen. Dat geldt voor SDT, maar zeker ook voor de gemeente. Een verbeterpunt is bijvoorbeeld ook de verbinding tussen beide organisaties.

De trend omhoog
Het rapport brengt goed in beeld wat de gemeente aan het sociaal domein en het toegangsmodel kan verbeteren. Duidelijk is dat het in de beginfase en ook nu nog steeds pionieren is en dat het proces tijd nodig heeft. Verbeteringen zijn nodig, maar de gemeente kijkt ook naar wat wel goed gaat. Het rapport spreekt over een valse start voor SDT. Tegelijkertijd is te zien dat de kwaliteit toeneemt. Bijvoorbeeld op het gebied van de nieuwe productstructuur beschermd wonen. Ook heeft de gemeente Emmen de afgelopen jaren goede resultaten behaalt in de cliënttevredenheidonderzoeken, met name op het gebied van schoonmaakondersteuning en begeleiding. De gemeente Emmen is dan ook positief over de inzet van de toegangsmedewerkers.