Verslag van de Informatiebijeenkomst op 25 april in de Dorpskerk

Op 25 april was er een belangrijke bijeenkomst in de Dorpskerk van Schoonebeek, georganiseerd door de werkgroep Monitoring en Communicatie van de Ontzorgtafel. Alya Kemper leidde de bijeenkomst, waarop de Commissie Mijnbouwschade en TNO de inwoners informeerden.

Opening

Alya Kemper heette iedereen welkom en benadrukte het belang van duidelijke informatie en de mogelijkheid om hierover in gesprek te gaan. Daarna sprak Bert Bouwmeester, de onafhankelijke voorzitter van de Ontzorgtafel, over de tweede fase van het project. In deze fase hebben drie werkgroepen gewerkt aan een bijlage bij het Toezeggingenkader. Deze bijlage bevat praktische uitwerkingen van de toezeggingen van de NAM aan de inwoners.

Commissie Mijnbouwschade

De Commissie Mijnbouwschade legde uit hoe mijnbouwschade wordt geregistreerd en vergoed. Ze benadrukten hun inzet voor snelle en eerlijke oplossingen als je schade hebt. Ook schade door bevingen in Duitsland kan bij deze commissie worden gemeld dankzij goede samenwerking tussen betrokken partijen.

TNO

TNO-experts vertelden over hun onderzoek en monitoring van de bodem in Schoonebeek. Ze gebruiken geavanceerde technieken om mogelijke risico’s in kaart te brengen en te verminderen. Ze legden duidelijk uit wat het verschil is tussen diepe en ondiepe bodemdaling en wat de oorzaken hiervan zijn.

Vragen en discussie

Er was volop gelegenheid voor vragen en discussie. Dit leidde tot levendige gesprekken en waardevolle informatie-uitwisselingen.

Afsluiting

De avond werd afgesloten met een samenvatting en een vooruitblik op de komende stappen. De bijeenkomst was een succes en toonde de betrokkenheid van de gemeenschap van Schoonebeek. Dankzij de inzet van de werkgroep Monitoring en Communicatie, de Commissie Mijnbouwschade en TNO is een goede basis gelegd voor toekomstige samenwerking en communicatie.

Conclusie

De bijeenkomst op 25 april was een waardevol moment voor de inwoners van Schoonebeek om direct contact te hebben met experts en belanghebbenden. De openheid en transparantie van de avond hebben bijgedragen aan een beter begrip van de uitdagingen en oplossingen rondom mijnbouwschade en veiligheid in het dorp. De betrokkenheid van alle partijen biedt een positief vooruitzicht voor de toekomst. De PowerPointpresentatie is beschikbaar in de NAM-omgevingsapp.